Sharp SH-920 Aquos, telefonul televizor

24.10.2007
Sharp SH-920 Aquos, telefonul televizor