Sony HES-V1000, media center Blu-ray

06.09.2007
Sony HES-V1000, media center Blu-ray